Eka Pada Koundinyasana

Learn how to break down the basics of Eka Pada Koundinyasana I (Side Scissors). Go through preparatory poses to twist and open into this pose.